راهنمای سمعک محصول اشتیاق به نوآوری و میدانی برای به چالش کشیدن استعدادها و توانایی های پدیدآورندگان خود است. ایده پردازی، پشتکار، صبر و میل به پیشرفت اصلی ترین محرک ما در ادامه مسیر می باشد. چشم انداز ما در راهنمای سمعک ، ارتقای کمیت و کیفیت خدمات شنوایی شناسی در سرتاسر ایران و ماموریت ما فراهم کردن دسترسی به آموزش، نرم افزار و سخت افزار تخصصی شنوایی شناسی در هر زمان و در هر مکان خواهد بود.